معاونت غذا و دارو
۱۳۹۹ پنج شنبه ۱۴ فروردين
تاریخ: 1398/06/03 تعداد بازدید: 59
تعريف طب
طب علمي است كه به واسطه آن احوال بدن انسان شناخته مي شود از جهت آنچه كه موجب سلامتي و بيماري آن است تا صحت و سلامتي موجود را حفظ كند و در صورت از دست رفتن سلامتي،آن را به بدن برگرداند..

تعريف طب

طب علمي است كه تغييرات بدن انسان را بررسي مي كند: اين تغييرات مي تواند در جهت حفظ سلامتي و يا ايجاد بيماري باشد.

طب در كتاب هدايه المتعلمين اين گونه تعريف شده است:

بجشكي بيشه اي بود كه تندرستي آدميان را نگاه دارذ و جن رفته بود باز آرذ، از روي علم وعمل: يعني پزشكي پيشه اي (تركيب علم و هنر) است كه تندرستي آدميان را نگاه دارد و چون رفته بود بازآرد،از روي علم و عمل.

شيخ الرييس ابوعلي سينا نيز در كتاب قانون مي فرمايد:

طب علمي است كه به واسطه آن احوال بدن انسان شناخته مي شود از جهت آنچه كه موجب سلامتي و بيماري آن است تا صحت و سلامتي موجود را حفظ كند و در صورت از دست رفتن سلامتي،آن را به بدن برگرداند.

نكته مهم در اين تعريف ها آن است كه هدف پزشكي و وظيفه اصلي پزشك را حفظ تندرستي انسان دانسته و درمان را در اولويت بعدي قرار داده است و اين ديدگاه حتي بسيار متعالي تر از آن چيزي است كه امروزه در پزشكي رايج با عنوان (طب پيشگيري) مطرح شده است.

باتوجه به اينكه در تقسيم علوم نظري به اصطلاح ((وجود با ماده)) و ((وجود بدون ماده)) اشاره شد،اين نكته راهم يادآور مي شويم كه جسم از ديدگاه حكما به دو گونه است: جسم لطيف و جسم كثيف. در مورد انسان معتقد بودند يك كالبد متكاثف دارد كه همان جسد قابل رويت است. و يك كالبد لطيف دارد كه با حواس ما قابل رويت نيست و نفس ناميده مي شود.البته انسان يك بعد غيرمادي نيز به نام "روح" دارد كه در علم طب بررسي نمي شود و در حيطه آن نيست.

 

تعريف طب
Powered by DorsaPortal