معاونت غذا و دارو
۱۳۹۹ پنج شنبه ۲۱ فروردين
تاریخ: 1398/07/01 تعداد بازدید: 59
امور طبيعيه
مقصود از امور طبيعيه،اموري است كه به وجود آمدن و تعادل انسان به وجود آنها بستگي دارد و شامل هفت جز مي باشد.

امور طبيعيه

تعريف : مقصود از امور طبيعيه،اموري است كه به وجود آمدن و تعادل انسان به وجود آنها بستگي دارد و شامل هفت جز مي باشد.

امور طبيعيه عبارتند از:اركان، امزجه، اخلاط ،اعضا ،ارواح، قوا و افعال

اركان ==> امزجه ==>اخلاط ==>اعضا==>ارواح==>قوا ==>افعال .

اركان

در اصطلاح حكما،ركن يا عنصر عبارت است از جسم بسيطي كه به غير از خود تجزيه نمي شود و تشكيل دهنده اجزاي اوليه همه موجودات اعم از انسان،حيوان، نبات وجماد مي باشد و تعداد آنها چهار است.

يكي از روش هاي تقسيم بندي اشيا در جهان آفرينش،توجه به كيفيت آنها است.كيفيات به دو دسته مشترك و غير مشترك تقسيم مي شوند.

كيفيت غيرمشترك كيفيتي است كه در اجسام گوناگون،مختلف مي باشد و لزوما همه اجسام آن كيفيت را ندارند و بر اساس آن قابل مقايسه نمي باشد: مثل رنگ و بو.

كيفيت مشترك كيفيتي است كه در همه اجسام وجود دارد و مي توان آن را در اجسام گوناگون مقايسه كرد.تقسيم بندي اجسام بر اساس ايند كيفيت،به شكل زير صورت مي گيرد:

1.سبكي،شامل: سبكي مطلق و سبكي نسبي

2.سنگيني،شامل:سنگيني نسبي و سنگيني مطلق 

بدين ترتيب،عناصر به چهار ركن كه هركدام اسم و خصوصيات خاص خود را دارند،دسته بندي مي شوند:

1.جسمي كه سبكي مطلق دارد: آتش عنصري

2. جسمي كه سبكي نسبي دارد: هواي عنصري

3 .جسمي كه سنگيني نسبي دارد: آب عنصري

4 جسمي كه سنگيني مطلق دارد: خاك عنصري

هركدام از اركان داراي كيفيت خاصي مي باشند
امور طبيعيه
Powered by DorsaPortal