معاونت غذا و دارو
۱۳۹۹ دوشنبه ۳۱ شهريور
شرح وظايف
 
  شرح وظايف كاركنان اداره تجهيزات پزشكي دانشگاه علوم پزشكي مازندران
 
 1.  نظارت بر اجراي كامل برنامه هاي نگهداشت تجهيزات پزشكي با انجام بازديد هاي دوره اي و خدمات در كليه بيمارستانها PM  

 
2. تدوين و نظارت بر فرآيند هاي مرتبط با تعمير، نگهداشت و تجهيز در حوزه تجهيزات پزشكي در خصوص تجهيزات پزشكي 

 3.   نظارت بر اجراي الزامات كنترل كيفي و مديريت كيفيت در خصوص تجهيزات پزشكي بيمارستانها
 
 4. برنامه ريزي جهت انجام كاليبراسيون و كنترل كيفي تجهيزات پزشكي بيمارستانها 
 
 5. استقرار سامانه تجهيزات پزشكي و انجام كليه امور مرتبط با استفاده از نرم افزار جامع تجهيزات پزشكي
 
6. نظارت و كنترل بر چگونگي سرويس و تعميرات تجهيزات پزشكي بيمارستانها

7.
نظارت بر چگونگي انعقاد قرارداد هاي سرويس و نگهداري جهت دستگاه هاي مهم و سرمايه اي درسطح واحدهاي تابعه
 
8. انجام كارشناسي در راستاي خريد تجهيزات پزشكي و تدوين شاخص ها و پارامتر هاي مربوطه
 
9. نظارت بر فرايند اسقاط تجهيزات پزشكي
 
10 . نظارت بر چگونگي الزام شركت هاي فروشنده به ارائه خدمات پس از فروش مطلوب
 
11 . برگزاري كارگاه هاي آموزشي در مورد استفاده صحيح و ايمن و نگهداشت بهينه تجهيزات پزشكي جهت كارشناسان بيمارستانها

12 .
تهيه و تنظيم جزوات و پمفلت هاي آموزشي
 
13 . نظارت بر چگونگي الزام شركت هاي فروشنده به ارائه خدمات آموزشي بهينه حين نصب و در دوران خدمات پس از فروش
 
14 . شركت فعال در سمينارها، كارگاه ها و نمايشگاه هاي كشوري مرتبط تجهيزات پزشكي
 
15 . نظارت بر فرايند اسقاط سازي تجهيزات مستعمل
 
16 . بسط ارتباطات و تعاملات با اداره كل تجهيزات پزشكي وزارت بهداشت
 
17 . ارزيابي و مديريت بازار در راستاي مبارزه با قاچاق تجهيزات پزشكي
 
18 . نظارت بر چگونگي نحوه توزيع تجهيزات پزشكي توسط بخش خصوصي
 
 
  •  
  • 1394/08/05
    Powered by DorsaPortal