معاونت غذا و دارو
۱۳۹۹ يکشنبه ۶ مهر
معرفي معاونت

وظايف اصلي:

وظيفه اصلي سازمان غذا و دارو، نظارت بر توليد مواد غذايي، آرايشي و بهداشتي و هم‌چنين نظارت بر تهيه و توزيع مناسب دارو، ملزومات و تجهيزات پزشكي مي باشد. در اين ميان، معاونت غذا و دارو به عنوان يكي از معاونت‌هاي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني مازندران مسئوليت هاي ذيل را برعهده دارد:

· نظارت و اعلام مقررات مربوط به تأسيس مراكز توليد، توزيع و نگهداري مواد دارويي، غذايي، آرايشي و بهداشتي.

· نظارت و بررسي در زمينه بهبود روش‌هاي نگهداري، عرضه و فروش محصولات دارويي، آشاميدني و بهداشتي.

· نظارت مستمر بر سلامت فرآورده‌هاي غذايي، آرايشي و بهداشتي توليد شده در كارخانجات تحت پوشش، انبارهاي بزرگ و سردخانه‌ها.

· جمع‌آوري، نگهداري و بررسي اطلاعات و آمار و مدارك مربوط به فراورده‌هاي دارويي، ملزومات و تجهيزات پزشكي، محصولات غذايي، آشاميدني، آرايشي و بهداشتي.

· نظارت بر واردات و صادرات مواد غذايي، بهداشتي و آرايشي از طريق صدور گواهي بهداشتي.

· انجام آزمايشات لازم جهت تأييد سلامت و كيفيت مواد غذايي، بهداشتي و آرايشي روي نمونه هاي ارسالي از مراكز بهداشت، اداره نظارت و سازمان ها و ادارات ديگر.

· نظارت بر اجراي ضوابط و مقررات در مورد آزمايشگاه‌هاي كنترل مواد غذايي، دارويي و بهداشتي

· نظارت بر امور دارويي داروخانه هاي تحت پوشش.

· نظارت بر نحوه نگهداري و توزيع داروهاي خاص و مواد اعتيادآور.

· نظارت بر نحوه مصرف داروهاي مختلف در طول سال جهت بررسي بيماريهاي منطقه اي و عمومي و گزارش به گروه‌هاي تحقيقاتي براي بررسي علل شيوع بيماري‌ها و اقدام جهت پيشگيري هاي لازم و انجام مداخلات اصلاحي.

· تأمين و تدارك داروي مورد نياز منطقه از طريق شركتهاي توزيع دارويي.

· نظارت بر امر توزيع صحيح دارو از طريق سهميه هاي مصوب براي واحدهاي خصوصي و دولتي تحت پوشش.

· تامين و تدارك داروهاي بيماران خاص و صعب العلاج.

· بررسي نياز مناطق و اقدام به تاسيس داروخانه در مناطق مورد نياز جهت تسهيل دسترسي مردم به خدمات دارويي.

· نظارت بر تجويز و مصرف منطقي و علمي دارو.

· ارايه اطلاعات و مشاوره هاي دارويي مورد نياز مردم و گروه پزشكي.

· برخورد با پديده قاچاق محصولات سلامت محور.

· نظارت بر عملكرد بيمارستان‌ها، مراكز درماني، مراكز بهداشتي و شبكه هاي بهداشت و درمان تابعه.

· نظارت بر انبارهاي تجهيزات پزشكي در مناطق تحت پوشش دانشگاه.

· نظارت بر وضعيت نگهداري تجهيزات پزشكي در بيمارستان‌ها.

· بازديد ادواري از داروخانه‌هاي استان و پيگيري رفع مشكلات مشاهده شده.


مأموريت
:

ارتقاء سطح جامعه از طريق نظارت صحيح و به موقع بر توليد، تهيه و توزيع مواد دارويي، غذايي، آرايشي و بهداشتي ايمن و با كيفيت مي‌باشد. اين مأموريت از طريق ضابطه‌مند نمودن خدمات ارائه شده در مراكز تهيه و توزيع مواد دارويي و غذايي، آرايشي و بهداشتي و ارتقاء سطح آگاهي و فرهنگ جامعه در امر غذا و دارو و اطمينان از دسترسي به موقع به داروهاي مورد نياز انجام مي‌پذيرد.


چشم انداز:

چشم انداز معاونت غذا و داروي اين حوزه، متاثر از دو چشم انداز كشور در «نظام سلامت» و «علم و فن آوري حوزه سلامت» مي‌باشد:

در نظام سلامت:

· ارتقاي سطح سلامت جامعه.

· ارتقاء ايمني مواد غذايي و محصولات آرايشي و بهداشتي.

· بسط و استقرار نظام هاي كيفيت دركارخانجات مواد غذايي، آرايشي و بهداشتي.

· ارتقاء سطح آزمايشگاه هاي كنترل كيفيت محصولات غذايي، آرايشي و بهداشتي كارخانجات توليدي.

· ارتقاء سطح مركز آزمايشگاه هاي مرجع كنترل غذا و دارو.

· ارتقاء فرهنگ تجويز و مصرف منطقي دارو.

· كاهش ميزان تخلفات در حوزه دارو و غذا و آرايشي و بهداشتي.

· كسب جايگاه برتر در ارائه خدمات دارويي در بيمارستان‌هاي تابعه براساس استانداردهاي اعتبار بخشي.

· توزيع عادلانه خدمات دارويي و بهبود دسترسي مردم در مناطق تحت پوش.

· افزايش رضايتمندي گيرندگان خدمات.

در علم و فن‌آوري حوزه سلامت:

· كسب جايگاه قطب سلامت در فراورده‌‌هاي دارويي، خوراكي، آشاميدني، آرايشي و بهداشتي.

· كسب جايگاه مرجعيت در مديريت و اقتصاد دارو (فارماكواكونومي) در سطح استان‌هاي مجاور و برخي از كشورهاي همسايه.

· كسب جايگاه برتر در زمينه‌‌هاي اجرايي و خدماتي در سطح استان‌هاي مجاور و برخي از كشورهاي همسايه.

· كسب جايگاه برتر در ارائه خدمات علمي، پژوهشي با اولويت دادن به علم و فن‌آوري پاسخگو به نيازهاي سلامت جامعه.

· كسب جايگاه برتر در توليد و نشر دانش فني مربوط به توليد فراورده‌هاي دارويي بيولوژيك، نانوداروها، طب سنتي و داروهاي گياهي، پزشكي مولكولي و سلول‌هاي بنيادي براساس تكنولوژي‌هاي نوين.


رسالت، اهداف و برنامه هاي در دست اقدام:

· ارتقاء موقعيت معاونت غذا و دارو در زمينه هاي اجرايي، علمي، پژوهشي و خدماتي.

· تدوين برنامه بهينه‌سازي فرايندهاي نظارتي به منظور ارتقاي كيفي و كمي شاخص‌ها و ارايه خدمات مطلوب دارويي در حوزه تحت امر از منظر علمي، اجرايي و قانوني.

· اصلاح نظام جمع‌آوري آمار و اطلاعات.

· تحليل اطلاعات آماري و شاخص‌ها به منظور ارزيابي صحيح.

· اصلاح ساختار تشكيلاتي مجموعه غذا و دارو و توابع آن.

· ايجاد بستر مناسب جهت فعاليت صنايع دارويي در سطح استان.

· توليد داروهاي سنتتيك يا با منشاء گياهي.

· بسترسازي جهت افزايش روابط متقابل في مابين صنايع دارويي با مراكز پژوهشي دانشگاه و انجام پروژه هاي مشترك جهت سامان دهي تحقيقات كاربردي در زمينه غذا و دارو.

· گسترش همكاري هاي متقابل علمي با مراكز علمي دانشگاهي.

· ارتقاء فعاليت مركز اطلاع رساني دارو و سموم DPIC.

· اجراي خدمات therapeutic drug monitoring TDM.

· ارتقاي خدمات دارويي در مراكز درماني تابعه.

· مطالعات سم شناسي محيطي.

· استفاده بهينه از فارماكواكونومي (اقتصاد دارو).

· تشكيل كميته اقتصاد و مديريت دارو.

· تشكيل شوراي پژوهشي.

· نظارت بر عرضه فراورده هاي دارويي در عطاري ها و سوپرماركت ها و ساماندهي مراكز مذكور.

· ارايه خدمات الكترونيك و پرونده الكترونيك در داروخانه ها.

· نسخه نويسي الكترونيك.

· ساماندهي عطاري ها.

· افزايش و تقويت مهارت هاي مديريتي و كارشناسي از طريق آموزش هاي لازم.

· تشكيل ستاد رصد تدابير ويژه تامين دارو، واكسن و تجهيزات پزشكي.

· تدوين و تاليف مراجع و منابع مورد نياز غذايي و دارويي.

· كمك به سياست‌گذاري هاي مديريت دارويي كشور.

· ارتقاي مستمر و نظام‌مند ابعاد علمي، مهارتي و اخلاقي.

· توسعه و بهبود كيفي و كمي فعاليت هاي حاكميتي، سياست گذاري، نظارتي، آموزشي و پژوهشي معاونت غذا و دارو مطابق با اساسنامه از طريق ارتقا سطح دانش، اصلاح نگرش و مهارت‌هاي حرفه‌اي مورد نياز كاركنان.

· بهبود شاخص‌هاي كمي و كيفي آموزش به ويژه آموزش‌هاي مديريتي و تخصصي.

· توام ساختن آموزش با پژوهش در همه سطوح آموزشي.

· ارتقا سطح دانش، آگاهي، مهارت كاركنان در راستاي تحقق سياست هاي كلي نظام در خصوص توليد علم، جنبش نرم افزاري و حمايت از توليد ملي.


مهم ترين چالش هاي حوزه در بخش غذا و دارو:

· شيوع بيماري هاي عفوني

· شيوع بالاي سرطان

· شيوع بالاي تالاسمي

· مصرف بيش از حد كورتيكواستروئيدها و آنتي بيوتيك ها

· كمبودهاي مقطعي دارو

· ضعف سيستم توزيع دارو

· فرهنگ نادرست مصرف دارو

· عدم وجود نظام جمع آوري آمار و اطلاعات مناسب

· كمبود منابع مالي


سياست‌ها:

· توسعه و بهبود ارائه خدمات دارويي به جامعه.

· كاهش مصرف دارويي در جامعه.

· ارائه خدمات سلامت به جامعه در جهت كاهش بار بيماري‌ها.

· توسعه منابع انساني و افزايش بهره وري منابع انساني.

· يكپارچگي در توليت سلامت و سياست گذاري، برنامه‌ريزي، ارزشيابي، نظارت و تخصيص منابع عمومي.

· بهبود كيفيت ارائه خدمات دارويي به بيمارستان‌هاي دولتي و خصوصي.

· تسهيل و افزايش ظرفيت توليد دارو و تجهيزات و فراهم نمودن زمينه‌هاي لازم براي تحقق رقابت پذيري در سطح بازارهاي داخلي و خارجي.

· ارتقاي فرهنگ مصرف دارو و اصلاح الگوي مصرف.

· توانمندسازي مردم در شناسايي معضلات نظام سلامت.

· بهينه‌سازي نظام‌هاي مديريت مالي سلامت اعم از هزينه كرد منابع، بيمه‌گذاري و قيمت‌گذاري خدمات و محصولات دانش بنيان با روش‌هاي نوين (نظير ارزيابي فناوري سلامت، فارماكواكونومي و ...).

· افزايش ظرفيت توليد دانش و پژوهش و انتشار و به اشتراك گذاري دانش و پژوهش توليد شده.

· ترويج و توسعه طب سنتي، استفاده از داروها و فراورده‌هاي طبيعي و گياهي، و استانداردسازي و روزآمد كردن روش‌هاي تشخيصي و درماني طب سنتي و فراورده‌هاي مرتبط با آن.

· استقرار گام به گام سامانه خدمات جامع و همگاني سلامت مبتني بر پزشك خانواده و نظام ارجاع

· ارتقاي رضايت مندي مردم از خدمات دارويي.

· ارتقاي پاسخگويي نظام سلامت (شكايت و اطلاع رساني).

· بهبود دسترسي مردم به خدمات دارويي (بهبود شاخص‌هاي عدالت در سلامت).

· ترويج پژوهش‌هاي نيازمحور و سياست‌گذاري در جهت تامين نياز به پژوهش‌هاي كاربردي حوزه دارو.


اقدامات:

· بهبود سياست‌ها و قوانين و مقررات مرتبط.

· تعيين الگوهاي خود مراقبتي و مصرف منطقي دارو براي بيماري‌هاي الويت دار.

· تهيه دستورالعمل‌هاي پيشگيري، تشخيص و درمان بيماري‌هاي الويت دار مبتني بر شواهد.

· طراحي ساختار كشف و تبيين خطاهاي پزشكي و عوارض ناخواسته دارويي.

· ايجاد بانك‌هاي اطلاعاتي با قابليت تسهيل دسترسي به اطلاعات در حوزه دارو مانند توزيع تجهيزات پزشكي و دارو و ... .

· ساماندهي نظام داده‌ها و اطلاعات به منظور تحليل علمي داده‌ها.

· تعيين انتظارات جامعه و بررسي رضايتمندي دريافت كنندگان خدمات سلامت و اقدام براي بهبود مستمر.

· بازبيني سامانه خدمات جامع و همگاني سلامت مبتني بر پزشك خانواده و نظام ارجاع.

· برآورد هزينه‌هاي سلامتي و ريالي عوامل خطرآفرين در خدمات دارويي و محاسبه سود حاصل از مداخله بر روي آنها.

· تامين هزينه‌هاي كمرشكن اقشار كم درآمد و بيماران صعب العلاج و خاص (بهبود شاخص‌هاي عدالت در سلامت).

· برقراري جريان مستمر بازآموزي كاركنان.

· تشكيل ستاد مديريت بحران دارو.

· تقويت نظام نظارت و ارزشيابي.

1394/09/22
Powered by DorsaPortal