معاونت غذا و دارو
۱۳۹۹ يکشنبه ۱۸ خرداد
معرفي

دفتر تحقيق و توسعه :(R & D)

اصطلاح تحقيق و توسعه به انگليسي (Research and Development) (R&D) عبارت است از رشته فعاليت‌هاي مشخصي در يك كسب و كار. بنا به تعريف سازمان همكاري اقتصادي و توسعه، تحقيق و توسعه به «كار خلاقانه‌اي گفته مي‌شود كه به طور سيستماتيك انجام مي‌شود تا به دانش موجود بيفزايد و اين دانش را براي ابداع كاربردهاي تازه به‌كار ببرد. در واقع وظيفه اصلي گروه تحقيق و توسعه عبارت است از، ساخت و كشف دانش نوين پيرامون عناوين علمي و فناورانه به منظور توسعه‌ي محصولات، پروسه ها و خدمات ارزشمند و جديد.

توسعه عبارت است از "عبور از يك مرحله زندگي و يا يك فرآيند كاري به مرحله اي بالاتر و يا فرآيندي گسترده تر در جهت افزايش داشته ها" .

ابزارهاي توسعه مديريت در دفتر تحقيق و توسعه:

آموزش

اطلاع رساني

دفتر تحقيق و توسعه اين معاونت با هدف فراهم آوري كليه پتانسيل هايي كه مي‌توانند به ارائه مطلوب تر خدمات دارويي تشكيل گرديده است. اين دفتر در صدد آن است كه با اهتمام به حوزه هاي تحقيقاتي علوم دارويي، زواياي مبهم علمي و اجتماعي حرفه را روشن تر نموده و گامي موثر در راستاي ارتقاي خدمت رساني دارويي استان بردارد.

شرح وظايف دفتر تحقيق و توسعه :(R & D)

1. نياز سنجي آموزشي و پژوهشي در حوزه معاونت غذا و دارو به منظور ارتقاء كمي و كيفي امور محوله در واحدهاي مختلف و هدايت مطالعات پژوهشي

2. تعيين الويت هاي پژوهشي حوزه و حمايت از فعاليت هاي علمي و پژوهشي در حال انجام در حوزه معاونت غذا و دارو

3. طراحي و اجراي فعاليت هاي پژوهشي متناسب با نياز حوزه

4. همكاري و ارتباط با معاونت پژوهشي در راستاي هدايت و سامان دهي طرح هاي پژوهشي

5. همكاري بين بخشي با مراكز و موسسات فعال در زمينه غذا و دارو

6. ايجاد ارتباط نزديك با مراكز علمي – تحقيقاتي سطح استان

7. انجام مطالعات آماري تخصصي در زمينه فارماكواكونومي و فارماكواپيدميولوژي در سطح استان

8. تهيه مطالب كمك آموزشي بر اساس نيازهاي علمي پزشكان، داروسازان، ساير گروه پزشكي و ساير رده هاي مرتبط با حوزه غذا و دارو

9. برگزاري برنامه هاي آموزشي شامل سمينار، كارگاه و جلسات آموزشي در راستاي اهداف بلند مدت حوزه غذا و دارو

10. ارتقاء فرهنگ عمومي مصرف غذا و دارواز طريق تهيه و توزيع پوستر و پمفلت و جزوات آموزشي

11. مطالعه و بررسي روند ارائه خدمات در حوزه مربوطه و شناسايي نقاط ضعف و ارائه راه حل

12. راه انداري كتابخانه با مجموعه كتب، نشريات و مقالات علمي مرتبط با فعاليت حوزه معاونت غذا و دارو

13. اقدام در جهت چاپ و انتشار كتب، نشريات و ساير بسته هاي آمورشي

14. جمع آوري آمار و اطلاعات و سامان دهي رايانه اي آنها

15. ارتقاء خدمات دارويي در مراكز دارويي تابعه

16. ارتقا سطح مشاركت داروسازان در نظام سلامت

 

اين دفتر در راستاي موارد ذيل گام بر ميدارد:


الف - معرفي مركز ADR: مركز ثبت و بررسي عوارض ناخواسته داروها (ADR) به عنوان تنها مركز ملي در سطح كشور به جمع آوري و ثبت گزارش‌هاي عوارض دارويي مشاهده شده توسط جامعه محترم پزشكي مي پردازد. اين مركز از سال 1377 به عنوان عضو كامل سازمان جهاني بهداشت در برنامه بين المللي پايش فرآورده هاي دارويي پذيرفته شده است و از آن زمان تاكنون با سازمان مذكور و ساير كشورهاي عضو به تبادل اطلاعات در زمينه عوارض دارويي مي پردازد. هدف از بررسي عوارض دارويي دريافت شده، كاهش مرگ و مير ناشي از عوارض دارويي و پيشگيري از وقوع آنها مي باشد. در بهمن ماه سال 1385، دستورالعمل ثبت عوارض و خطاهاي دارويي از سوي معاونت محترم غذا و دارو با تائيد وزير محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به كليه دانشگاه هاي علوم پزشكي و مراكز بهداشتي درماني دولتي و خصوصي سراسر كشور ابلاغ گرديد و كليه مراكز ذيربط ملزم به گزارش عوارض و خطاهاي دارويي مشاهده شده به اين مركز گرديدند. هم چنين در سال 1384 بنا بر راي كمسيون قانوني ساخت و ورود داروها، شركت هاي داروسازي موظف به ارسال گزارش هاي مربوط به ايمني فراورده هاي خود به مركزADR شده اند كه اين مطلب مجدداً در ماده 10 دستورالعمل فوق الذكر مورد تاكيد قرار گرفته است.

اهداف عمده مركز ثبت و بررسي عوارض ناخواسته داروها عبارتند از:

1. شناسايي سريع عوارض و تداخل هاي دارويي كه تا زمان ورود دارو به بازار شناخته نشده اند.

2. جمع آوري گزارشات مربوط به عوارض ناخواسته دارويي

3. تشخيص افزايش ناگهاني در ميزان وقوع عوارض ناخواسته شناخته شده

4. شناسايي ريسك فاكتورها و مكانيسم هايي كه عوارض ناخواسته دارويي تحت آن شرايط رخ مي دهند.

5. تخمين جنبه هاي كمكي زيان هاي ناشي از مصرف داروها

6. تجزيه و تحليل آماري به همراه تعيين شدت، شيوع و قطعيت عوارض ناخواسته دارويي

7. تحليل و انتشار اطلاعات مورد نياز در تجويز داروها و مقررات دارويي

8. برگزاري جلسات علمي جهت افزايش آگاهي گروه پزشكي در ارتباط با عوارض ناخواسته دارويي

9. تلاش در جهت جلوگيري از بروز عوارض ناخواسته دارويي قابل پيشگيري در مراكز درماني تابعه
 

ب- مركز اطلاع رساني داروها و سموم Drug & Poison Information Center

مراكز اطلاع رساني داروها و سموم در تعريف كلي، پايگاه‌هاي ارايه خدمات تلفني علمي
آموزشي دارويي هستند كه آحاد افراد جامعه (گروه علوم پزشكي و ...) مي‌توانند با آنها تماس گرفته و سوالات خود را در حيطه داروها، مسموميت‌ها و بيماري‌ها را مطرح نمايند. كارشناسان پاسخگوي اين مراكز نيز به تناسب سوال مطروحه، سوالاتي را جهت اطلاع از شرح حال بيماري و شرح حال دارويي پرسيده و در نهايت با تكيه بر دانش و مهارت خود و نيز با مراجعه به منابع علمي معتبر و بروز، پاسخ ايشان را ارايه مي كنند.

اشاعه فرهنگ صحيح مصرف دارو يكي از اركان اصلاح نظام سلامت هر كشوري است و قطع به يقين سرمايه گذاري در ارتقاء سطح آگاهي مردم در زمينه داروها و ارتقا فرهنگ مصرف داروها يكي از بهترين انواع سرمايه گذاري است.

نكته مهم ديگري كه بر اهميت وجودي اين مراكز صحه مي‌گذارد گسترده‌تر و تخصصي‌تر شدن دامنه علوم مرتبط با سلامتي و پزشكي است، به نحوي كه روز به روز دانش پزشكي و داروسازي، اصلاح و توسعه مي‌يابد. قطعاً يكي از الزامات پويايي علوم داروسازي و پزشكي، وجود مراكزي با رسالت تعيين تكليف و پاسخ علمي به سوالات پيچيده و متداول عموم جامعه در حيطه مصرف داروها است.

معاونت غذا و داروي مازندران نيز در سال 1380 راه اندازي گرديد. در حال حاضر اين حوزه با هدف تاسيس مركزي مقتدر و نمونه در ارائه سرويس اطلاعات داروها و سموم برنامه ريزي خود را آغاز نمود و بعد از پيش بيني امكانات لازم و فراهم نمودن آنها، با بالاترين استانداردها با همكاري داروسازان عمومي و گروه داروسازي باليني به فعاليت خود ادامه داده است. كاربران مركز با مراجعه به معتبرترين منابع روزآمد پزشكي و داروسازي (آپ تو ديت و ميكرومدكس 2015 و ...) با استخراج پاسخ سوالات دارويي تماس گيرندگان، به انجام وظيفه مشغول هستند.


مواردي كه اين مركز در تماس هاي عمومي و تخصصي پاسخگو است شامل:

 

ارزيابي دارو، مورد تجويز دارو و ارائه اطلاعات كلي در ارتباط با آن

مورد مصرف دارو در هر بيمار

روش هاي تجويز و استفاده از دارو و روش بهينه در جهت كاهش عوارض و افزايش اثربخشي

موارد منع مصرف دارو و موارد احتياط مصرف و بررسي امكان استفاده

شناسايي عوارض شايع، راه هاي كاهش آنها، همچنين شناسايي عوارض خطرناك و اقدام صحيح در برخورد با آنها

تداخلات در 3 سطح تداخل با داروهاي ديگر، غذاها و آزمايشات تشخيص طبي و راهنمايي مناسب

ايمني مصرف دارو در دوران بارداري و شيردهي

سازگاري داروهاي تزريقي با هم و با محلول هاي تزريقي

شرايط نگهداري و پايداري داروها

بررسي شدت مسموميت ها و راهنمايي اوليه و اقدامات مقتضي قبل از رساندن فرد مسموم به بيمارستان

و مواردي كه اين مركز فقط در تماس هاي تخصصي پاسخگوي آن است، شامل،

جايگاه دارو در درمان

معرفي گزينه هاي درماني ايمن تر در دوران بارداري و شيردهي

در دسترس بودن داروها

موارد مورد تاييد مصرف دارو و ساير موارد مصرف

خصوصيات فارماكوكينتيكي دارو شامل جذب، توزيع، متابوليسم و حذف

مقايسه اثر بخشي داروها در بيماري هاي مختلف

شناسايي دارو و يا سم از شكل ظاهري و كدهاي آن

راهكارهاي درماني در موارد مسموميت

رسالت اين مركز تعيين تكليف و پاسخ رسمي به سوالات پيچيده در حيطه مصرف داروهاست، و براي اين كار نيازمند بانكهاي اطلاعاتي روزآمد و كارشناساني زبردست و سريع در جستجو و يافتن سوالات اين حيطه در منابعي كه بيشترين ارتباط را با آن سوال دارند، است.
 

ج- تجويز و مصرف منطقي دارو:

تامين و توزيع دارو يكي از اركان مهم نظام سلامت در هر كشور است كه نيازمند مديريت صحيح در تمامي حيطه ها از جمله تجويز و مصرف صحيح و منطقي دارو مي باشد. تجويز نادرست و غير منطقي دارو علاوه بر تحميل هزينه هاي هنگفت بر مردم، دولت و اتلاف منابع، منجر به كاهش كيفيت ارايه خدمات پزشكي نيز مي گردد. فلذا به منظور بهبود تجويز و مصرف داروها در كنار تأمين دارو، كميته كشوري و كميته هاي واقع در دانشگاه ها / دانشكده هاي علوم پزشكي سراسر كشور تحت عنوان كميته هاي علمي بررسي نسخ و خدمات پزشكي از سال 75 با دستورالعمل وزير وقت فعاليت خود را آغاز نمودند. رسالت اين كميته ارتقاء و گسترش فرهنگ تجويز و مصرف منطقي دارو در گروه پزشكي و مردم جامعه، به جهت كمك به بهبود و ارتقا سطح سلامت جامعه و كاهش اتلاف منابع و سرمايه هاي اجتماعي با انجام فعاليتهاي آموزشي، پژوهشي، فرهنگي و اجرايي مي باشد.
 
د- 
 آموزش و پژوهش

1397/02/17
Powered by DorsaPortal