معاونت غذا و دارو
۱۳۹۹ يکشنبه ۶ مهر
مجوز فرآورده ها و فرآورده هاي مجوز دار


                                                                                                                              (( بنام خدا ))
 پروانه ها و مجوزهاي صادر شده ... بيشتر .....96/06/22
پروانه ها و مجوزهاي صادر شده .... بيشتر .....96/03/31 
پروانه ها و مجوزهاي صادرشده .... بيشتر ......96/02/23  
 پروانه ها و مجوز هاي صادرشده .... بيشتر ....96/01/19
پروانه ها و مجوزهاي صادر شده ....بيشتر ...95/11/06
پروانه ها و مجوزهاي صادر شده.... بيشتر ...95/10/11
 
پروانه ها و مجوزهاي صادرشده .... بيشتر ....95/08/12

پروانه ها و مجوزهاي صادر شده....بيشتر....95/6/10

 پروانه ها و مجوزهاي صادرشده....بيشتر.....95/04/22
پروانه ها و مجوزهاي صادر شده.... بيشتر ... 95/02/07
پروانه ها و مجوزهاي صادر شده ..... بيشتر .... 24/12/94
پروانه ها و مجوزهاي صادر شده .... بيشتر .... 1/12/94

مجوزهاي صادر شده از سوي سازمان غذا ورداو( قديمي ) .... قرص 11/11/94

 
مجوزهاي صادر شده از سوي سازمان غذا ورداو .... كپسول ...11/11/94

مجوزهاي صادر شده از سوي سازمان غذا ورداو .... محلول ....11/11/94

مجوزهاي صادر شده از سوي سازمان غذا ورداو .... قرص ... 11/11/94
 
مجوزهاي صادر شده از سوي سازمان غذا ورداو ....پودر... 11/11/94
1396/06/22
Powered by DorsaPortal