معاونت غذا و دارو
۱۳۹۹ يکشنبه ۶ مهر
آئين نامه و ضوابط سال 95
 
* استاندارد طراحي و توليد نرم افزار مديريت تجهيزات پزشكي                    دانلود فايل
* آئين نامه جديد تجهيزات ملزومات پزشكي                                         دانلود فايل 
* دستورالعمل مبارزه و پيشگيري از قاچاق تجهيزات پزشكي                      دانلود فايل 
* دستورالعمل تامين برق ايمن در موسسات پزشكي                                دانلود فايل 
* شناسنامه وسيله پزشكي وارداتي                                                     دانلود فايل
* ضوابط الزامات و نكات عمومي پيش فاكتور تجهيزات پزشكي                  دانلود فايل
* ضوابط توليد انواع گازهاي پزشكي                                                   دانلود فايل
* ضوابط خدمات پس از فروش شركت هاي تجهيزات پزشكي                   دانلود فايل
* ضوابط فعاليت شركت هاي ثالث ارائه دهنده خدمات پس از فروش            دانلود فايل 
* ضوابط گزارش حوادث ناگوار فراخواني وسايل پزشكي                           دانلود فايل
* ضوابط مديريت نگهداشت تجهيزات پزشكي در مراكز درماني                   دانلود فايل
* ضوابط نحوه توزيع و عرضه تجهيزات پزشكي                                     دانلود فايل
* ضوابط و روش هاي مديريت اجرايي پسماندهاي پزشكي                        دانلود فايل
* كاشتني هاي ارتوپدي                                                                  دانلود فايل
* نحوه خريد تجهيزات پزشكي توليد داخل كشور                                    دانلود فايل
* الزامات دستگاه RO همودياليز                                                        دانلود فايل
* دستورالعمل گازهاي طبي                                                              دانلود فايل 
* نگهداري و انبار تجهيزات پزشكي                                                    دانلود فايل 
* دستورالعمل و ضوابط مرتبط با خريد                                                 دانلود فايل
 
 
 
1395/09/21
Powered by DorsaPortal