معاونت غذا و دارو
۱۳۹۹ يکشنبه ۶ مهر
تاریخ: 1399/01/06 تعداد بازدید: 105
مزاج معتدل
مزاج معتدل را می توان از هشت وجه متفاوت بررسی کرد.

مزاج معتدل

مزاج معتدل را می توان از هشت وجه متفاوت بررسی کرد،به شرح ذیل:

الف)معتدل نوعی که بر دو قسم است:

1.معتدل نوعی به این اعتبار که یک نوع با خارج از نوع خود قیاس شود: یعنی قیاس مزاج انسان با سایر موجودات از حیوان، نبات و جماد. معتدل ترین مزاج در بین موجودات از آن انسان است.

2.معتدل نوعی ازاین نظر که فردی از یک نوع با افراد هم نوع خود قیاس شود: مثلا قیاس مزاج انسان با مزاج انسانی دیگر(اعتدال مزاج در میان افراد نوع انسان،عرض پهناور و طیف گسترده ای دارد که خروج از دو سوی آن،عدم اعتدال انسانی است و میانه آن معتدل ترین حال مزاج نوع انسان است).

ب)معتدل صنفی که بر دو قسم است:

1.معتدل صنفی به اعتبار قیاس مزاج کسی از صنف خاص از اصناف بشر با فردی خارج از صنف او:مثلا قیاس مزاج شخصی از ساکنان یک اقلیم نسبت به ساکنان اقلیم های دیگر(اعتدال در اصناف گوناگون نیز عرض گسترده ای دارد که کمتر از عرض اعتدال در میان افراد نوع است،ولی آن نیز دارای دوطرف و یک حد میانه است).

2.معتدل صنفی به اعتبار قیاس مزاج دو شخص از یک صنف نسبت به یکدیگر.

ج)معتدل شخصی که بر دو قسم است:

1.معتدل شخصی برای هر شخص معین تا یک موجود تندرست محسوب شود.

2.معتدل شخصی برای هر فرد معین در اعتدال او در برخی اوقات و احوال نسبت به سایر احوال و اوقات خود او.

د)معتدل عضویکه بر دو قسم است:

1.معتدل عضوی به اعتبار قیاس مزاج شایسته یک عضو با اعضای دیگر.

2.معتدل عضوی هر اندام نسبت به تمام احوال خود که اگر در آن حال باشد،در بهترین حالت است.

مزاج غیرمعتدل:

به طورکلی به دو دسته مفرد و مرکب تقسیم می شود که هرکدام 4 قسم دارند:

الف)مفرد:گرم-سرد-خشک-تر

ب)مرکب:گرم و خشک-گرم و تر-سرد وتر-سرد وخشک

منظور از مزاج مفرد این است که نسبت ارکان با یکدیگر به گونه ای باشد که تنها یک کیفیت غلبه پیداکند ولی در مزاج مرکب،این نسبت به شکلی است که دو کیفیت باهم خواص خود را بروز می دهند.جدول زیر صرفا برای ساده سازی درک این مطلب طراحی شده است..

نکته: گاهی در بعضی از منابع برای ساده سازی مطلب،به مزاج گرم و خشک (( مزاج صفرای)) ،به مزاج گرم و تر،((مزاج دموی)): و به مزاج سرد و تر،(( مزاج بلغمی )) و به مزاج سرد وخشک((مزاج سوداوی)) گفته می شود که در واقع نوعی غلط مصطلح می باشد. نامیدن مزاج های مولودی طبیعی به نام های صفراوی،دموی،بلغمی و سوداوی نادرست است و این واژگان مربوط به مزاج های عارضی یا سوء مزاج ها هستند که بعدا درباره آنها توضیح داده خواهد شد.

نکته: تنوع نه گانه مزاج ها در افراد تندرست و طبیعی متناظر با تفاوت در عملکرد های افراد در زندگی روزمره شان در جهان آفرینش است. آگاهی از اقتضائات، قابلیت های خاص و محدودیتهای هر مزاج در شرایط گوناگون می تواند در تدبیر امور مختلف زندگی شخصی و اجتماعی افراد بسیار راهنما و راهگشا باشد.

مزاج معتدل
Powered by DorsaPortal